ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Artikel 1 INSCHRIJVING

Inschrijven voor een cursus kan online via http://www.stichtingkreatief.com of door contact op te nemen met de ledenadministratie van Stichting Kreatief Oirsbeek (SKO).

Een cursist kan zich binnen 48 uur na aanmelding zonder verplichtingen afmelden voor de cursus. In de bevestigingsmail staat omschreven op welke wijze afgemeld kan worden.

Een cursist die zich na 48 uur maar voor 1 augustus van het komende seizoen afmeld, is € 50 administratiekosten verschuldigd. Bij annulering van de inschrijving na 48 uur maar minimaal 2 weken voor de start van de cursus, is € 75 aan administratiekosten verschuldigd. Bij latere annulering is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Aan het eind van elk seizoen kan een cursist zich opnieuw inschrijven voor de cursus van het jaar daarna via onze website. Indien een cursist zich niet voor 1 juni opnieuw heeft ingeschreven, kan SKO geen enkele garantie geven voor plaatsing in het volgende seizoen.

Artikel 2 CURSUSGELDEN

SKO stelt voor het einde van het seizoen de cursusgelden vast voor het nieuwe seizoen. Deze worden gecommuniceerd via de website. Tenzij anders vermeld zijn de cursustarieven exclusief lesmaterialen en kosten van excursies etc.

Vanaf 1 juli 2013 is SKO BTW-plichtig en de vermelde cursusgelden zijn inclusief 21% BTW. De cursus Kunstbeschouwing / Kunstgeschiedenis is gekenmerkt als een cursus algemene vorming en is derhalve vrijgesteld van BTW. Aan verkeerd gepubliceerde cursusprijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Cursusgelden dienen voor aanvang van de cursus doch uiterlijk 15 oktober van het betreffende seizoen overgemaakt te zijn op IBAN-rekeningnummer NL47 RABO 010 271 1151 t.n.v. Stichting Kreatief te Oirsbeek onder vermelding van de naam van de cursist alsmede de naam van de docent. Een eventuele verlenging van de cursus dient vóór 1 april van het lopende seizoen betaald te zijn.

Indien de cursist niet binnen de hiervoor genoemde termijn, danwel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke SKO heeft. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 25,–.

Artikel 3 RESTITUTIE

Voor alle cursussen geldt dat tussentijdse opzegging en restitutie niet mogelijk is, behalve in de volgende gevallen:

  1. Indienditmetdecursistvantevorenschriftelijkisovereengekomen.
  2. Indieneenlesuitvaltbestaatergeenrechtoprestitutie.Ditrechtontstaatpasnade derde achtereenvolgend uitgevallen les en uitsluitend als deze later niet kan worden ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte van een docent, zullen later alsnog worden gegeven.

 

c. Indien een cursus geen doorgang vindt, bijvoorbeeld door een beperkt aantal inschrijvingen, is er recht op restitutie van het volledige betaalde cursustarief. Indien SKO tussentijds een cursus beëindigt, is er recht op restitutie naar rato.

Artikel 4 PLAATSING

Cursisten die zich voor het eerst inschrijven voor een cursus worden geplaatst in volgorde van datum inschrijving. Cursisten die hebben ingeschreven voor een cursus krijgen een bevestiging van inschrijving.

De plaatsing met vermelding van de startdatum, tijdstip en plaats van de cursus wordt voor aanvang van het cursusseizoen aan de cursist bekend gemaakt. Een cursist die zich tussentijds inschrijft kan tijdens het lopende cursusjaar geplaatst worden.

Bij over inschrijving van een cursus kan de cursist op een wachtlijst worden. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan het bestuur besluiten de betreffende cursus niet door te laten gaan. SKO zal in dat geval de betrokken cursisten mogelijke alternatieven aanbieden. Indien de cursist niet akkoord gaat met het geboden alternatief krijgt hij of zij het eventueel al betaalde cursusgeld binnen 4 weken terug gestort.

Artikel 5 AANSPRAKELIJKHEID

SKO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die cursisten moeten maken als gevolg van letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen.

Artikel 6 WEBSITE

De inhoud van onze website is met zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kan het zijn dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst voorkomen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

De informatie op de site is onderhevig aan auteurs- en beeldrecht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKO mag niets van de website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, digitale media of welke andere wijze ook.

Artikel 7 Privacy Reglement

Wij verwijzen u naar ons Privacy reglement SKO op onze website http://www.stichtingkreatief.com voor meer informatie over de manier waarop wij met de door ons verzamelde persoonsgegevens omgaan.

Deze Algemene bepalingen en voorwaarden gelden vanaf 25 mei 2018.
Als u naar aanleiding van onze Algemene voorwaarden vragen/ opmerkingen heeft neem dan

contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Kreatief Oirsbeek, Website: http://www.stichtingkreatief.com, e-mailadres:Secretariaat.sko@gmail.com
Bezoekadres: In de Pollack 5, 6438 GG Oirsbeek
Postadres: Thull 9, 6365 AC Schinnen